2016-03-04

Nagybajom Város Önkormányzata a szünidei gyermekétkeztetés keretében ingyenes ebédet biztosít a szülő, törvényes képviselő kérelmére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére az alábbiak szerint:

  • a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon
  • a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon
  • az őszi, téli és tavaszi szünetben a tanév rendjéhez igazodóan szünetenként az adott tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon

A szünidei gyermekétkeztetés keretében a gyermek lakóhelye, vagy ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkeztetést a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Amennyiben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeke/i részére a szünidei gyermekétkeztetést igénybe kívánja venni és gyermeke/i hátrányos, halmozottan hátrányos helyzete még nem került megállapításra, a jogosultság megállapítására irányuló kérelmét Nagybajom Város Önkormányzatának Szociális ügyekkel foglalkozó ügyintézőjénél ügyfélfogadási időben terjesztheti elő.

Hátrányos helyzetű gyermek: az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontjában a gyermeket együtt nevelő mindkét szülő, a gyermeket egyedül nevelő szülő, illetve a családba fogadó gyám legmagasabb iskolai végzettsége alapfokú.

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

 

Halmozottan hátrányos helyzetű

az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek, aki esetében az
a)-c)pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll.

Alapfokú iskolai végzettség: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján a nyolcadik évfolyam sikeres elvégzéséről kiállított bizonyítvány alapfokú iskolai végzettséget tanúsít.

 

 

A 2015/16-os tanév tavaszi szünetére vonatkozóan 2016. március 24 – 29 közötti munkanapokra, a nyári szünetre vonatkozóan pedig 2016. június 16 – augusztus 31 közötti munkanapokra biztosítja a déli meleg étkezést helyben fogyasztva a Nagybajomi Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Kollégium ebédlőjében.

 

Ha az intézményi és szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, akkor a szülő/törvényes képviselő köteles a szünidei gyermekétkeztetést biztosítónál (Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal) bejelenti, előző munkanap 12 óráig

a) a távolmaradást és annak várható időtartamát, valamint

b) a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

 

 

A nyilatkozat igényelhető Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán, Mesevár Óvoda titkárságán, Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola titkárságán, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Módszertani Intézmény Nagybajomi Tagintézményének titkárságán.

Az igények benyújthatók a tavaszi szünetre vonatkozóan 2016. március 11-ig, a nyári szünetre 2016. május 31-ig. Az nyilatkozat mellé csatolni kell a hátrányos helyzetről/halmozottan hátrányos helyzetről és a gyermekvédelmi kedvezményről az igazolást.

 

 

Kelt: Nagybajom, 2016.03.03.

dr. Schütz Nikolett
jegyző