2016-03-30

Kiskorpád Község Önkormányzati Hivatala értesíti az érintett szülőket, hogy

 

 a Kiskorpádi Szivárványpalota Óvodában
a 2016/2017-es nevelési évre az óvodai beíratás időpontja
2016.
április 25-26. 07-16 óráig.

A beiratkozáshoz szükség van a gyermek lakcímének igazolására, TAJ kártyájára, valamint a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványára.

Óvodába az a gyermek íratható be, aki a harmadik életévét 2017. március 1-ig betölti, és felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi.

A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell beíratni, amelynek körzetében lakik, illetve ahol a szülők dolgoznak. Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvétele az önkormányzat által fenntartott óvodában biztosított. A gyermek csak egy óvodába íratható be.

Az óvodai nevelési év 2016. szeptember 1-jén kezdődik, és 2017. augusztus 31-ig tart. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését követően. Az óvoda felveheti a körzetében lakó két és féléves gyermekeket is, ha a hároméves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és van szabad férőhelye.

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről 2016. május 17-ig értesíti a szülőket. A szülő a beiratkozáskor kérheti – elérhetőségének megadásával –, hogy gyermeke felvételéről elektronikus úton értesítse az óvodavezető.

A felvétel elutasítása esetén a döntés ellen fellebbezésnek van helye, melyet a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül az óvodavezetőhöz kell benyújtani.

Felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy amennyiben a gyermek 2016. augusztus 31-ig a harmadik életévét betölti, 2016. szeptember 1-jétől napi négy órában óvodai nevelésben köteles részt venni. Ebből adódóan – a családi napköziben vagy bölcsődében maradó gyermekek, valamint az óvodába járás alól felmentést kérő gyermekek kivételével – minden hároméves korú és annál idősebb kisgyermeket be kell íratni az óvodába. Ennek elmulasztása szabálysértési eljárást von maga után.

A gyermek hároméves korától annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amikor az ötödik életévét betölti, az óvodába járási kötelezettségét családi napköziben is teljesítheti, amennyiben óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.

Amennyiben a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, a gyermek bölcsődében maradhat annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a negyedik életévét betölti.

A gyermeket a szülő kérésére, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a lakóhely szerint illetékes jegyző – a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva az ötödik életév betöltéséig – felmentheti a kötelező óvodába járás alól.

A kötelező óvodába járás alóli felmentés kérelmét 2016. április 25-ig a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez kell benyújtani.

A napi 4 órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke óvodakötelezettségét külföldön teljesíti 2016. április 25-ig köteles arról írásban értesíteni a Nagybajomi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét. (7561 Nagybajom Fő u. 40.)

 

Kiskorpád Község Önkormányzata